บทบาทพ่อ ในครอบคร้ว

บทบาทพ่อในครอบครัว ผศ.นพ. พนม เกตุมาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ถาม. พ่อมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไร ตอบ พ่อมีหน้าที่ที่สำคัญ หลายประการ -หน้าที่ต่อแม่ ต่อภรรยาของตนเอง จะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องของ การให้ความรัก ความเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ ทางด้านสังคม -หน้าที่ของพ่อที่สำคัญอีกอย่างก็ คือ หน้าที่ต่อลูกๆ ซึ่งหน้าที่นี้คุณพ่อควรจะต้องทราบว่าจะต้องมีหน้าที่อย่างไร มีส่วนในการดูแลลูก การเลี้ยงลูกร่วมกับคุณแม่ บางบ้านอาจจะต้องแบ่งหน้าที่กันไป โดยแบ่งตามความถนัดของแต่ละบุคคล…