เกณฑ์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับโรคเบาหวาน

ข้อมูลเก่า!!!
เกณฑ์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับโรคเบาหวาน
เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ เสนอเมื่อปี 1997 สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งมีสองชนิดคือ ชนิดที่ 1 (พึ่ง อินสุลิน) กับชนิดที่ 2 (ไม่พึ่งอินสุลิน)

เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่
Diabetes mellitus–positive findings from any two of the following tests on different days:
เบาหวาน ต้องมีหนึ่งอย่างในนี้ และตรวจในวันต่างกัน

Symptoms of diabetes mellitus* plus casual† plasma glucose concentration >=200 mg per dL (11.1 mmol per L) อาการของการเป็นเบาหวาน หรือร่วมกับ รวจระดับน้ำตาลแบบสุ่มตรวจสูงกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
or หรือ
FPG >=126 mg per dL (7.0 mmol per L) ระดับน้ำตาลตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารสูงกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
or หรือ
2hrPPG >=200 mg per dL (11.1 mmol per L) after a 75-g glucose load ทำการทดสอบการกินน้ำตาลแล้วได้ระดับน้ำตาล หลังจากเทสต์ 2 ชม.สูงกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
Impaired glucose homeostasis
ความบกพร่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
Impaired fasting glucose: FPG from 110 to